Sākums
 
Par mums
• Vēsture
• Atrašanās vieta
• Nolikums
• Pārskati un ziņojumi
• Attīstības stratēģija
Kontakti
Struktūra
 
Projekti
Šķirnes
Publikācijas
Zinātnieki praksei
 
Jaunumi
Pasākumi
 
Sēklu piedāvājums
Iepirkumi
 
Jautājumi/Atbildes
 
Lapas karte
 
Par mums » Nolikums Uz sākumu  Lapas karte  Drukāt 
 Saites

Atvasināta publiska persona

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
NOLIKUMS

Izstrādāts, pamatojoties uz LR Ministru kabineta,
Latvija Republikas Satversmes 81.panta kārtībā
2006.gada 28.decembra izdotiem grozījumiem
Zinātniskās darbības likuma pārejas noteikumu
8.,9. un 10. punktiem
un ir aktualizēts saskaņā ar
Zinātniskās darbības likumu (pieņemts 15.04.2005.)
2013.gada 10.aprīļa redakciju

Nolikums apstiprināts
APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta
Zinātniskās padomes sēdē 2007.gada 24.janvārī.
Grozījumi veikti
APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta
Zinātniskās padomes sēdē 2013.gada 6.jūnijā.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Atvasinātā publiskā persona „Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” (turpmāk - Institūts) ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša zinātniskā valsts iestāde. Zemkopības ministrs pārraudzību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.

2. Institūta darbības mērķis ir veikt zinātniskos pētījumus un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, kas sekmē Latvijas augkopības nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.

II. Institūta funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Institūtam ir šādas funkcijas:
3.1. veikt zinātnisko darbību un izstrādāt rekomendācijas par ilgtspējīgām, vidi saudzējošām laukaugu audzēšanas, pārstrādes un uzglabāšanas tehnoloģijām;
3.2. nodrošināt kartupeļu, lopbarības augu un labību ģenētisko resursu saglabāšanu, aizsardzību un to ilgtspējīgu izmantošanu;
3.3. veidot jaunas Latvijas agrovidei un ražotāju prasībām piemērotas laukaugu šķirnes;
3.4. veikt uzturošo selekciju un sēklu pavairošanu Institūtā izveidotām laukaugu šķirnēm;
3.5. izveidot un uzturēt atveseļota kartupeļu stādāmā materiāla audzēšanas sistēmu Latvijā;
3.6. nodrošināt zinātnisko pamatojumu un neatkarīgu ekspertīzi augkopības nozares attīstības stratēģijas izstrādei, Latvijas interešu un pozīcijas pārstāvēšanai Eiropas Savienībā un starptautiskajās institūcijās;
3.7. sadarbojoties ar zinātniskajām un izglītības institūcijām, veicināt zinātnes, profesionālās un akadēmiskās izglītības integrētu attīstību augkopības nozarē.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, Institūts:
4.1. veic zinātniskos pētījumus augkopībā, laukkopībā, selekcijā, sēklaudzēšanā un citos lauksaimniecības zinātņu virzienos, ko apstiprinājusi Institūta Zinātniskā padome;
4.2. pamatojoties uz ilglaicīgos pētījumos iegūtām zināšanām:
  4.2.1. izstrādā un ievieš vidi saudzējošas, vietējiem agroekoloģiskiem apstākļiem piemērotas audzēšanas tehnoloģijas;
  4.2.2. veic uzturošo selekciju Institūtā izveidotām laukaugu šķirnēm;
  4.2.3. iegūst un uztur Latvijā izaudzēto kartupeļu šķirņu atveseļotu stādāmo materiālu un ģenētiskos resursus (izmanto audu kultūru metodes);
4.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētisko resursu aizsardzību apzina, izvērtē, raksturo un pēta lauksaimniecībā izmantojamos kartupeļu, lopbarības augu un labību ģenētiskos resursus un veicina to ilgtspējīgu izmantošanu;
4.4. pēc Valsts augu aizsardzības dienesta vai citu institūciju pasūtījuma nodrošina laukaugu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu;
4.5. sniedz zinātniski pamatotus priekšlikumus Latvijas lauksaimniecības politikas izstrādei augkopības jautājumos un konsultācijas par ilgtspējīgām, vidi saudzējošām laukaugu audzēšanas, sēklaudzēšanas, glabāšanas un pārstrādes tehnoloģijām;
4.6. piedalās un organizē zinātniskās konferences, seminārus, lekcijas, izstādes un citus pasākumus, izdod informatīvus un zinātniskus materiālus ar Institūta darbību saistītās jomās;
4.7. piedalās starptautiskos zinātniskos pētījumu projektos un pētniecības programmās;
4.8. uztur Institūta vēsturisko materiālu fondu krātuvi;
4.9. apsaimnieko un uztur Institūta kustamos un nekustamos īpašumus un valdījumā nodoto mantu.

5. Institūts funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši vidējā termiņa darbības stratēģijai, kārtējā gada darbības plānam un budžetam, ko apstiprina Institūta Zinātniskā padome.

6. Institūtam ir šādas tiesības:
6.1. piedalīties Latvijas Republikas Zinātnes padomes, Valsts pārvaldes un citu institūciju rīkotos konkursos par zinātnisko pētījumu izpildi;
6.2. pieprasīt un saņemt bez maksas no fiziskajām un juridiskajām personām Institūta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;
6.3. publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par Institūta kompetencē esošajiem jautājumiem;
6.4. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar Institūta darbību saistītus uzdevumus;
6.5. veidot vienreizējas vai pastāvīgas darba grupas, lai:
  6.5.1. koordinētu Institūta darbības mērķu realizēšanu valsts un reģionālā līmenī;
  6.5.2. saskaņotu lauksaimniecības nozaru, izglītības, zinātnes iestāžu, sabiedrības un Institūta intereses nozares attīstības politikas izstrādē un īstenošanā;
6.5.3. sekmētu ar Institūta darbību saistīto un ieinteresēto institūciju sadarbību;
6.6. iekasēt maksu par Institūta sniegtajiem pakalpojumiem;
6.7. īstenot Institūta, kā laukaugu šķirņu selekcionāra tiesību īpašnieka, tiesības;
6.8. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;
6.9. sadarboties ar citu nozaru speciālistiem, profesionāļu apvienībām, asociācijām, biedrībām, nodibinājumiem, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu Institūta darbības jomā;
6.10. rīkot un piedalīties zinātniskās konferencēs, semināros, kursos un cita veida mācībās, izstādēs un citos Latvijas un starptautiskos pasākumos;
6.11. veikt saimniecisko darbību atbilstoši Institūta zinātniskās darbības virzieniem.

III. Institūta pārvalde

7. Institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija – Zinātniskā padome un tās ievēlēts direktors

8. Institūta Zinātnisko padomi 5 (piecu) cilvēku sastāvā zinātniskās darbības nodrošināšanai uz 3 (trīs) gadiem, aizklāti balsojot, ievēl Institūta zinātnieku pilnsapulce (turpmāk – pilnsapulce). Pilnsapulce ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas no Institūta akadēmiskos amatos ievēlēto zinātnieku skaita. Pilnsapulci sasauc ne retāk kā vienu reizi gadā pēc Institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vai Institūta direktora iniciatīvas, vai ja to pieprasa vismaz 10 % no Institūta zinātniekiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2013., Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr.6 )

9. Zinātniskā padome:
9.1. ievēl padomes priekšsēdētāju un zinātnisko sekretāru;
9.2. ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 4 (četri) locekļi;
9.3. lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2013., Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr.6 )

10. Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:
10.1. Institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana dibinātāja izraudzītajā zinātnisko pētījumu nozarē;
10.2. Institūta Nolikuma izstrāde un apstiprināšana;
10.3. Institūta direktora ievēlēšana un atbrīvošana no amata;
10.4. Institūta gada darbības plāna un budžeta apstiprināšana;
10.6. zinātniskās darbības vadības amatpersonu apstiprināšana;
10.7. personu ievēlēšana akadēmiskajos amatos;
10.8. jautājuma ierosināšana par vadošā pētnieka, pētnieka vai asistenta atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām;
10.9. pārstāvju ievēlēšana budžeta, saimnieciskajā un administratīvajā komisijā;
10.10. lemšana par iestāžu, kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju;
10.11. lemšana par līdzdalību biedrībās, nodibinājumos, kapitālsabiedrībās.

11. Institūta direktoru uz 5 (pieciem) gadiem, konkursa kārtībā, aizklāti balsojot, ievēl Institūta Zinātniskā padome. Institūta direktoru, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, no amata atbrīvo Institūta Zinātniskā padome.

12. Institūta direktors bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Institūtu, vada Institūta darbu un veic Zinātniskās darbības likumā, Valsts pārvaldes iekārtas un citos saistošos likumos un noteikumos, un šajā Nolikumā noteiktos pienākumus un funkcijas. Institūta direktoram var būt vietnieki, kuri pilda direktora pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus normatīvajos aktos un Zinātniskās padomes lēmumos paredzētajos gadījumos. Direktora kompetencē ietilpst:
12.1. Institūta administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcionēšanas nodrošināšana;
12.2. Institūta mantas, finanšu līdzekļu un tam valdījumā vai lietošanā nodotās valsts mantas daļas pārvaldīšana un atbildība par tās izmantošanu;
12.3. Institūta Zinātniskās padomes pieņemto lēmumu īstenošana;
12.4. Institūta attīstības pro¬grammu izstrāde;
12.5. Institūta gada darbības plāna un budžeta izstrāde.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2012., Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr.4 )

13. Direktors nav tiesīgs:
13.1. pieņemt lēmumus, kas ietver zinātnisko pētījumu izvērtējumu;
13.2. bez Institūta Zinātniskās padomes akcepta:
  • veikt pirkumus, kuru atsevišķu pirkumu vērtība pārsniedz Ls 5000 (7117 Euro, sakaņā ar Euro ieviešanas kursu 0.702804 2014.gada 1.janvārī)
  • ņemt aizdevumus un uzņemties saistības.

14. Institūta struktūrvienības izveido un to kompetenci nosaka direktors.

IV. Institūta finanšu līdzekļi un manta

15. Institūta finanšu līdzekļus veido:
15.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;
15.2. pašu ieņēmumi par projektu, programmu un līgumdarbu izpildi;
15.3. pašu ieņēmumi par Institūta sniegtajiem maksas pakalpojumiem un zinātnisko pētījumu un saimnieciskās darbības rezultātā iegūtās produkcijas realizācija;
15.4. ārvalstu finansiālā palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi.

16. Institūta zinātnisko darbinieku atalgojumu veido:
16.1. atalgojums, kas darbiniekiem tiek piešķirts un kura apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību valsts zinātniskajām institūcijām;
16.2. atalgojums, kas saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu tiek maksāts no Institūta noslēgto līgumu īstenošanai iegūtajiem finanšu līdzekļiem un kura apmēru nosaka atbilstoši Institūta iekšējai darba samaksas politikai, kā arī pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem.

17. Institūts Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīgs ņemt aizdevumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas pieprasīšanas minētajiem darījumiem Institūts sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Zemkopības ministriju.

18. Institūta mantu veido Institūta iegādātā un tā valdījumā nodotā manta. Institūts ar to rīkojas likumā noteiktajā kārtībā.

V. Institūta darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

19. Institūta amatpersonu izdotos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Institūta direktoram. Institūta direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
20. Institūta direktora faktisko rīcību var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
21. Institūts likumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatus par Institūta funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu.
22. Institūts sagatavo gada publisko pārskatu un ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc kārtējā pārskata gada beigām iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai un Zemkopības ministrijai, kā arī ievieto savā mājas lapā internetā.

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja       Dr.agr. I.Skrabule
Zinātniskās padomes sekretāre       Mg. D.Piliksere

Atpakaļ Uz augšu
serveris.lv e-pasts
 Admin AREI Priekuļu pētniecības centrs
Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV4126     tel: 64130162, fakss: 64107217, e-pasts: arei@arei.lv