Par mums

Atvasināta publiska persona
Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI)
• Priekuļu pētniecības centrs – Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126
• Ekonomikas pētniecības centrs – http://www.lvaei.lv
• Stendes pētniecības centrs – http://www.stendeselekcija.lv

Institūta darbības mērķis ir veikt zinātniskos pētījumus un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, kas sekmē Latvijas augkopības nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.
    Institūta funkcijas
  1. veikt zinātnisko darbību un izstrādāt rekomendācijas par ilgtspējīgām, vidi saudzējošām laukaugu audzēšanas, pārstrādes un uzglabāšanas tehnoloģijām;
  2. nodrošināt kartupeļu, lopbarības augu un labību ģenētisko resursu saglabāšanu, aizsardzību un to ilgtspējīgu izmantošanu;
  3. veidot jaunas Latvijas agrovidei un ražotāju prasībām piemērotas laukaugu šķirnes;
  4. veikt uzturošo selekciju un sēklu pavairošanu Institūtā izveidotām laukaugu šķirnēm;
  5. izveidot un uzturēt atveseļota kartupeļu stādāmā materiāla audzēšanas sistēmu Latvijā;
  6. nodrošināt zinātnisko pamatojumu un neatkarīgu ekspertīzi augkopības nozares attīstības stratēģijas izstrādei, Latvijas interešu un pozīcijas pārstāvēšanai Eiropas Savienībā un starptautiskajās institūcijās;
  7. sadarbojoties ar zinātniskajām un izglītības institūcijām, veicināt zinātnes, profesionālās un akadēmiskās izglītības integrētu attīstību augkopības nozarē.
www.priekuliselekcija.gov.lv © Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts