Publikācijas


2014
Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos izdevumos publicētie oriģinālie zinātniskie raksti
 • Dimante I., Gaile Z. 2014. Potato minitubers technology – its development and diversity :A review. Research For Rural Development 2014. Annual 20th International Scientific Conference Proceedings. V. 1, 69-76.
 • Kokare A., Legzdina L., Beinarovica I., Maliepaard C., Niks R. E. and Lammerts van Bueren E. T. 2014. Performance of spring barley (Hordeum vulgare) varieties under organic and conventional conditions. Euphytica, 197 (2), 279-293.
 • Kolodinska Brantestam A., Legzdina L., Cristensen T., Weibull J., von Bothmer R., Martynov S., Yndgaard F., Rashal I. 2014. Characterisation of agronomic performance of baltic spring barley material. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 68, Nr.3/4, 119-132.
 • Legzdina L., Nakurte I., Kirhnere I., Namniece J., Krigere L., Saleniece K., Beinarovica I., Muceniece R. 2014. Up to 92 % increase of cancer-preventing lunasin in organic spring barley. Agronomy for Sustainable Development, 34(4), 783-791.
 • Legzdina L., Strazdina V., Beinarovica I., Muceniece R. 2014. Effect of genotype and farming system on concentration of mineral elements in organically and conventionally grown cereals. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 68, Nr. 3/4, 148-157.
 • Proskina L., Cerina S. 2014. Investigations on apple pomace used in red deer nutrition. Economic Science for Rural Development 2014: proceedings of the international scientific conference, No. 43 Production and Co-operation in Agriculture. Jelgava: LLU, pp. 59–66, ISSN 1691–3078; ISSN 2255-9930 on line; ISBN 987-9934-8466-1-8.
 • Valdovska A., Jemeljanovs A., Pilmane M., Zitare I., Konosonoka I.H., Lazdins M. 2014. Alternative for improving gut microbiota: use of Jerusalem artichoke and probiotics in diet of weaned piglets. Polish Journal of Veterinary Science. Volume 17(1), pp. 61-69.
 • Zoteyeva N., Mežaka I., Vilcane D., Carlson-Nilsson U., Skrabule I., Rostoks N. 2014. Assessment of genes R1 and R3 confering resistance to late blight and of gene RYsto confering resistance to potato virus Y in two wild species accessions and their hybrid progenies. . Proceedings of the Latvian Academy of Science, section B: natural, exact and applied sciences. V.68, Nr.3/4, 133-141.
  Starptautiskajās datubāzēs iekļautajos izdevumos publicētie oriģinālie zinātniskie raksti recenzējamos izdevumos
 • Murniece I., Tomsone I., Skrabule I., Vaivode A. 2014. The relationship of anthocyanins with color of organically and conventionally cultivated potatoes. World Academy of Science, Engineering and technology, International Journal of Agriculture, Biosystems Science and Engineering, Vol.8., No 4, 5-9. http://www.waset.org/publications/9997940.
 • Murniece I., Tomsone L., Skrabule I., Vaivode A. 2014. Carotenoids and total phenolic content in potatoes with different flesh colour. 9th Baltic conference on food science and technology „Food for consumer well-being” FOODBALT 2014, Conference Proceedings, 206-2011.
  Zinātniskās publikācijas recenzētos rakstu krājumos
 • Beinaroviča I., Bleidere M., Piliksere D., Vaivode A., Gaiķe M., Legzdiņa L. 2014. Vasaras kailgraudu miežu šķirnes 'Irbe' izveidošana un raksturojums. LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 70 - 76.
 • Beinaroviča I., Legzdiņa L. 2014. Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes un to priekšrocības. LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 121 - 122.
 • Bleidere M., Grunte I., Legzdiņa L. 2014. Molekulāro marķieru pielietojuma rezultāti miltrasas izturīgu vasaras miežu selekcijas līniju izlasē. LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 76. – 81.
 • Zariņa, L. 2014 Sapropeļa efektivitāte kartupeļu mēslošanai. Zinātnisko rakstu krājums: Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkcijas. V.Segliņš red. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 6.-14.lpp. ISBN 978-9934-10552-4.
  Citas zinātniskās publikācijas, konferenču tēzes
 • Beinaroviča I., Legzdiņa L. 2014. Comparison of different spring barley variety types in various farming systems. Chable V., Goldringer I., Howlett S.A., Barberi P., Miko P., Mendes-Moreira P.M.R., Rakszegi M., Østergård H., Borgen A., Finckh M.R., Pedersen T., Bocci R. (Eds.) Diversity strategies for organic and low systems. Book of abstracts of Solibam final congress, 7-9 July 2014, Nantes, France, 43-44.
 • Bleidere M., Gaile Z., Legzdina L. 2014. Adaptability and yield stability of barley genotypes across various growing conditions. Chable V., Goldringer I., Howlett S.A., Barberi P., Miko P., Mendes-Moreira P.M.R., Rakszegi M., Østergård H., Borgen A., Finckh M.R., Pedersen T., Bocci R. (Eds.) Diversity strategies for organic and low systems. Book of abstracts of Solibam final congress, 7th – 9th July 2014, Nantes, France, 47-48.
 • Dimante I., Gaile Z. 2014. A case study on current potato (Solanum tuberosum L) minitubers production in Latvia and its further prospects. Proceedings of the 19th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 6 to 11 July 2014, Abstract book (apendix), 191.
 • Hoekstra R., Reid A., Dehmer K.J., Domk?rov? J., Solberg S., Doherty G., Chauvin J.-E., Droz E., Kotkas K., Skrabule I., 2014. SSR genotyping of old potato varieties to identify mislabeling and synonyms for AEGIS. Proceedings of the 19th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 6 to 11 July 2014, Abstract book (apendix), 150.
 • Piliksere D., Legzdiņa L., Zariņa L. Zute S. 2014. Environmentally friendly weed management strategies: selection of competitive crop variety. NJF Seminar 471"Recent advances in IWM of perennial and annual weeds, with a special emphasis on the role of crop-weed interactions", Uppsala, Sweden, 27-29 January 2014, NJF Report, Vol 10, No 1, Year 2014, 20-23..
 • Piliksere D., Zarina L. 2014. Environmentally friendly weed management strategies: the role of crop rotation. Proceedings of 10th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, Alnarp, Sweden, 16 – 19 March 2014, 30.
 • Skrabule I., Vaivode A., Piliksere D., Dimante I., Murniece I. 2014. The influence of cropping system on cooking quality of potato genotypes. Proceedings of the 19th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 6 to 11 July 2014, Abstract book (apendix), 184.
 • Zariņa, L. 2014 Sapropeļa efektivitāte laukaugu mēslošanā.Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 2014, 341-342.lpp.
  Populārzinātniskās publikācijas LR specializētajos izdevumos
 • Alsiņa I., Muižniece-Brasava S., Kronberga A., Ošmane B.2014 Jauns projekts pākšaugu izpētei, AgroTops Nr. 12(20B) . Decembris, lpp. 22-23.
 • Beinaroviča I., Legzdiņa L. 2014. Šķirņu maisījumu un populāciju audzēšanas iespējas. Saimnieks, Nr.1 (115) 50-53.
 • Dimante I. 2014. Augu audu kultūru metodes. To izmantošana lauksaimniecībā. Agrotops. Nr 1(197), 39-41. Lpp.
 • Jansone G. 2014. Man un bērniem garšo zirņi. Dārza pasaule Nr. 167, 32.-35. lpp.
 • Konošonoka I.H., Venta N., Ūsele G., Legzdiņa L. 2014. Bīstamie mikotoksīni graudaugos. Saimnieks, Nr.5 (119), 44.-47.
 • Kronberga A., Skrabule I. 2014. Attīstības tendences Priekuļos. Ražas svētki „Vecauce 2014” Lauksaimniecības zinātne jaunajā plānošanas periodā, zinātniskā semināra rakstu krājums. LLU LF, 73.lpp.
 • Ošmane B. 2014Dzīvniekiem kvalitatīva lopbarība vajadzīga katru gadu, Saimnieks.lv Nr 4(18) Maijs ., lpp. 86-87.
 • Ošmane B.2014 Gatavojoties ganību sezonai. Saimnieks.lv Nr. 4(18) Maijs , lpp. 84 – 85.
 • Skrabule I. 2014. International conference „Crop breeding and managment for environmentally friendly farming”, 4-6 June 2013. Proceedings of the Latvian Academy of Science, section B: natural, exact and applied sciences. V.68, Nr.3/4, A1-A3.
 • Skrabule I. 2014. Tupi, tupi, tupenīt. Tavi agrie dārzeņi. Dārza pasaules bibliotēka, 2014, Nr.1. 48-51.
 • Skrabule I., Dimante I. 2014. Novērtēsim kartupeļus! Saimnieks, Nr.6(120), 52-54.
 • Skrabule I., Dimante I. 2014. Precīzās lauksaimniecības metodes kartupeļu laukā. Agrotops, 11 (207), 22.-24.lpp.
 • Skrabule I., Holms I., Gaiķe M. 2014. Kartupeļu selekcionāram Emīlam Pētersonam -110, LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 241-242.
 • Skrabule I., Holms I., Gaiķe M. 2014. Kartupeļu selekcionāram Eriham Knapem - 125, LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 238-239.
 • Skrabule I., Holms I., Gaiķe M. 2014. Zālaugu selekcionāram Voldemāram Treknajam - 105, LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 242-243.
 • Skrabule I., Kronberga A. 2014. Simtā gadskārta Priekuļos, LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 231-232.
 • Skrabule I., Piliksere D. 2014. Ar liesmu uz lauka. Agrotops, Nr.9 (205), 38.-40.
 • Venta N., Kokare A. 2014. Kas apdraud pākšaugu sējumus? Agrotops, 6 (202), 36.-38.lpp.
 • Zariņa L. 2014. Lauka malu un buferjoslu apsaimniekošana, Agrotops, Nr.10.
 • Zariņa L. 2014. Papuves zaļināšanai, Agrotops,Nr.11.
  Raksti par mums
 • Lavrinoviča I. 2014. Ar tritikāli un auzām pret vēzi. Mājas Viesis.Nr.4(512), 21.02-06.03.2014., 18.lpp.
 • Zeberliņa L. 2014. Kartupeļiem jābūt jauniem. Dārza Pasaule, aprīlis (170) 26-28.
 • Klovāne I. Agrie kartupeļi. Praktiskais Latvietis, 17.-23.marts, 13. Atbild I.Skrabule.
 • Klovāne I. Divas ražas no lauka. Praktiskais Latvietis, 17.-23.marts, 13. Atbild I.Skrabule.
 • Klapere I. 2014. Kartupeļos līdz acīm. Ievas Dārzs. Nr.4(28), 28-32.
 • Skagale G. 2014. Saulīša šķirnēm jauns pārstāvis. Agrotops.26.-28.
 • Rieksta N. 2014. "Restartēt" kartupeli. Sākam rakstīt tupeņu dienasgrāmatu. http://riga2014.org/lat/news/40807-rest.
 • Skagale G. 2014. Lielākie kartupeļu audzētāji 2014. Agrotops, 11 (207), 18.-20.lpp.
 • Fedotova I. 2014. Pirmssvētku laikā pieaug pieprasījums pēc zirņiem Druva. 19.12.2014.
 • Klapere I. 2014 Kailie mieži. Ievas virtuve. Nr.9. 35.lpp.
 • Fedotova I. 2014. Stāstīs par proteīnaugiem. Druva, 25.02.2014.
 • A.Dzenža. 2014. Lasot avīzi, baudīs tēju. Druva 12.02.2014.
 • Skagale G. 2014. Šoks sapurina zinātniekus. Latvijas Avīze, 18.02.2014.
 • Fedotova I. 2014. Šķiro un pārdod sēklas kartupeļus. Druva, 20.02.2014.
 • Klapere I. 2014. Kurus kartupeļus stā'disism? Ievas Māja. Nr.8, 18.-19.
 • Fedotova I. 2014. Knifi kartupeļu audzēšanā. Druva, 25.04. 8.
 • www.priekuliselekcija.gov.lv © Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts